ഓൺലൈനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ്. | An app to make cash for students and teachers online.

ഓൺലൈനായി വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ പഠനാവശ്യത്തിനായി കുറിച്ച നോട്ടുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നത്.

 >>>പെൻഷൻ വന്നോ എന്നറിയാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ആപ്പ്>>>പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ്


 

ആപ്പിലെ മറ്റു ഉപയോക്താക്കളായ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി  നിങ്ങളുടെ പഠനാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച കുറിപ്പുകളും ലേഖനങ്ങളും, അതായത് നിങ്ങളുടെ അസൈമെന്റ് കൾ പ്രോജക്ടുകൾ പോലുള്ളവ ഈ ആപ്പിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്പ് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു പോലെ ഗുണകരമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
 മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും കോഴ്സുകളുടെ പഠന സഹായത്തിനും  വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആപ്പ്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ ഇതിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ക്യാഷും വാങ്ങാം...

Notesgen:

Buy & Sell Notes. Discuss. Learn.

Notesgen:


Learn. Earn. Ask. Discuss.


Notesgen is the largest marketplace for notes from students, teachers, professionals and enterprise from across the world.
Notesgen is a global community for Peer-to-Peer Learning to help students from across the world connect with other students searching for “content” required to supplement their academic and competitive exam preparations.
Notesgen is solving the “best notes quickly” problem for students by bringing them together on the basis of similar interests, style of learning and understanding, academic learning pattern, peer network, etc. and facilitate content sharing.

Mini-Communities:


Join, create communities around City, school groups, keywords for topics, exams, class, board, country. Interact with peers from across the globe and learn.


Features to help you interact with the global community:


Ask: You need a specific note or content, ask from our verified authors and start learning.


Chat: Chat with sellers before buying notes. Chat with peers and solve your doubts.


Audio Video Call: Audio and Video call/group call functionality to help you interact and learn.


Group Study: Create a group for a specific topic/subject you wish to study together and announce it to your friends and the community at notesgen.
Personalised learning feed, like no other!


Sign up on Notesgen and experience the power of our global community.


Topics/Courses/Subjects/Exams Covered


Here are the various subjects you can access and use Notesgen for:


School:NCERT chapter wise notes, 10th Standard and 12th standard sample papers and solutions, Class 7, Class 8 and Class 9 subject wise notes. The platform covers syllabus for CBSE, ICSE, IGSCE and all state boards.


Business & Management- The platform contains detailed analysis on Marketing, Finance, Operations, HR and Systems topics and subjects. this will help solve your assignments and case studies


Mathematics- from high school to college-level math courses covering ratio proportion, profit & loss, geometry, matrices and determinants, differentiation and integration


Science - Notes shared by teachers and your seniors across various schools in your city and around the world in biology, anatomy, life science, chemistry, physics, botany, zoology for 10th, 11th 12th standards.


Engineering:Get access to assignment material, lab notes, questions for viva voce, sample papers and previous years questions for various engineering courses including electronics and communication, computer science, manufacturing, material science, robotics, electrical engineering, mechanical engineering, and civil engineering.


UPSC/IAS/IPS exam: Notes for revision, Current affairs notes, Notes for GS, Subject wise Notes on History, Geography, Constitution, Science and Technology


IIT JEE exam: IIT entrance exam notes, Separate based notes for different subjects, IIT notes for Physics, IIT notes for Chemistry, IIT notes for Maths


Banking Exam: Get free and paid access to bank PO and Bank cleric notes for exams like IBPS, SBI PO, exams for Nationalized banks, RBI grade B exam material and preparation notes.


Get english notes for bank exam, Reasoning notes and questions for bank exams, Study material for bank po, Maths notes for bank exams, Reasoning notes for bank exams


Have fun while you share, learn and earn.


 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Notesgen is the largest marketplace for notes from students, teachers, professionals and enterprise from across the world. 


Notesgen is solving the “best notes quickly” problem for students by bringing them together on the basis of similar interests, style of learning and understanding, academic learning pattern, peer network, etc. and facilitate content sharing


Previous Post Next Post
close