OISCA MILMA GREEN QUEST 2022

 

 OISCA MILMA GREEN QUEST 2022

 



ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി ഓയിസ്‌ക മില്‍മ ഗ്രീന്‍ ക്വിസ് 2022

The Kerala Cooperative Milk Marketing Federation (Milma) and the Oisca International will jointly conduct a quiz championship for high school students in the State on nature related topics. Students from State, CBSE and ICSE can attend the quiz named Oisca Milma Green Quest 2022.

The championship will be held in three phases. The initial phase will be a district-level competition to be held in online mode. A school can send only one team of two students. School teams will have to register online for participation. The registration will be open until September 20.

The second and third phase will be off-line. Two top teams selected from each district will compete in the semi-final rounds to be held in north, central and south zones of the State. Two top teams from each zone will compete in the final to be held at Palakkad.

The winners will get cash prizes to the tune of ₹1 lakh sponsored by the Milma, and certificates issued by Oisca International, Japan. There will also be sponsored study tours for the winners.

THIRUVANANTHAPURAM:

Seeking to instill environmental awareness in young minds, OISCA International and Kerala Co-operative Milk Marketing Federation (KCMMF), known by its brand name Milma, will be jointly conducting a mega quiz competition for high school students in the state.

Minister for General Education V Sivankutty today unveiled the logo of the competition, titled “OISCA Milma Green Quest 2022, whose topper will get a chance to visit Japan as sponsored by OISCA, besides cash prizes, certificates and books for other high performers.

Milma Chairman KS Mani, OISCA President Ali Asgar Pazha, Milma Managing Director Dr. Patil Suyog Subhash Rao; OISCA Secretary Dr N Sudhodhanan, its district president R Ajayan and district secretary Shaji Alexander attended the function held at the Minister’s official residence here.

A global environmental organisation based out of Japan, OISCA International (Organisation for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement) is collaborating with Milma to conduct the programme as part of its Diamond Jubilee celebrations.

The contest will be open to classes 8 to 10 students of over 11,000 schools in Kerala. School authorities can select a team comprising two members. The competition will cover topics related to nature, agriculture, environmental issues, green initiatives, current affairs and Sustainable Development Goals.

Well-known quiz masters GS Pradeep and Sunil Devadatham will be planning the content of the competitions, which will be telecast on Kairali Channel.

While the school and district-level competitions will be held online, the three semi-finals and finals will be conducted offline. Competitions will be conducted in Malayalam/English with audio and visual inputs. Top teams in the district-level will compete in three zonal semi-finals. The zonal-level winners will move to the state-level finale.

In the semi-finals, teams will be divided into three groups and they will compete with each other in three one-hour-long sessions. Two winners from each semi-final will vie in the one-and-a-half-an-hour grand finale.

Winners of each semi-final will get Rs 20,000 and the second and third winners will get Rs 15,000 and Rs 10,000 respectively. All district-level winners will be given certificates of appreciation while zonal-level winners will get mementos and certificates.

Milma, one of India’s leading dairy cooperative networks, has conceived and implemented a host of projects for the welfare and uplift of dairy farmers and their families.

OISCA MILMA GREEN QUIZ 2022 | ഓയിസ്‌ക മില്‍മ ഗ്രീന്‍ ക്വിസ് 2022

ഓയിസ്‌ക മില്‍മ ഗ്രീന്‍ ക്വിസില്‍ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് 8 മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ നിന്നും 2 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ടീമിന് പങ്കെടുക്കാം. വിജയികള്‍ക്ക് മില്‍മ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ, ഒയിസ്‌കയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പഠനയാത്രകള്‍ എന്നിവയാണ് സമ്മാനം. 


രജിസ്റ്റ്‌ട്രേഷന് സന്ദര്‍ശിക്കൂ

CLICK HERE



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കു

+91 9447442486, +91 7012144406

Previous Post Next Post
close