പതിനൊന്നാം രാവിലെ ദിഖ്ർ | 11-aam raavile dikr PDF

 
ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ സ്മരിച്ച് കൊണ്ട് 11-ആം രാവിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക് റുകളുടെ പിഡിഎഫ് ആണ് ഇവിടെ.
ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക👇👇👇👇👇

pinch or double tap to zoom in
Previous Post Next Post
close